Tìm kiếm
Quà tặng cuộc sống
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Văn phòng
Văn phòng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 10
   Tổng số truy cập : 1173387
   Tổng số Hits : 596053
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNG NĂM 5/20/2012 4:00:40 PM

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

 I.                  NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Công chức tự ghi và xếp loại theo các mục sau:

1.     Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước:

Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tốt hay không tốt, có vi phạm gì không, bản thân công chức có gương mẫu trong việc chấp hành hay không?

2.     Kết quả công tác:

a.      Những công việc thành tích đạt được trong năm;

b.     Những văn bản đã chủ trì soạn thảo;

c.     Những công trình nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu thực hiện;

d.     Những đề xuất cải tiến đã được chấp nhận và thực hiện;

e.      Giải quyết những vấn đề khác theo quy định; (đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt và những vấn đề còn tồn đọng...)

f.       Những việc chưa hoàn thành trong năm.

3.     Tinh thần kỷ luật:

a.      Thực hiện nội quy cơ quan, đơn vị; ý kiến chỉ đạo của cấp trên;

b.     Thực hiện giờ làm việc so với quy định;

c.     Số ngày làm việc và số ngày nghỉ trong năm.

4.     Tinh thần phối hợp công việc:

a.      Việc phối hợp công tác đối với các tổ chức có liên quan;

b.     Việc phối hợp công tác với đồng nghiệp.

5.     Tính trung thực trong công tác:

a.      Báo cáo đầy đủ trung thực theo quy định;

b.     Báo cáo, thông tin có chính xác không?

6.     Đạo đức lối sống:

a.      Quan hệ gia đình và nơi cư chú;

b.     Đoàn kết nội bộ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau;

c.     Trong sinh hoạt hàng ngày.

7.     Tinh thần học tập:

a.      Trong năm đã tự học nâng cao về lĩnh vực nào, có những lớp bồi dưỡng tập huấn nào? thời gian cụ thể?

b.     Những ý kiến thuộc lĩnh vực được nâng cao.

8.     Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân:

a.      Tận tình phục vụ đối tượng liên hệ công tác;

b.     Thái độ phục vụ đúng mực không hách dịch, gây khó khăn cho người đề nghị giải quyết công việc có liên quan.

II.               Ý KIẾN TẬP THỂ CƠ QUAN ĐƠN VỊ:

(Ghi ý kiến đóng góp)

III.           ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ:

Phần này do thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp đánh giá sau khi xem xét bản tự đánh giá của  cán bộ, công chức, viên chức, ý kiến đóng góp của tập thể và sự theo dõi của mình.

1.     Chấm điểm theo 8 nội dung:

Việc chấm điểm cho mỗi nội dung theo thang 10 điểm, thực hiện như sau:

-         Xuất sắc là 9 điểm trở lên;

-         Khá là từ 7 đến dưới 9 điểm;

-         Trung bình là từ 5 đến dưới 7 điểm;

-         Kém là dưới 5 điểm.

2.     Xếp loại:

Căn cứ tổng cộng điểm của 8 nội dung để xếp thành 4 loại cụ thể là:

-         Loại xuất sắc là những người đạt từ 72 điểm trở lên;

-         Loại khá đạt từ 56 điểm đến dưới 72 điểm;

-         Loại trung bình đạt từ 40 điểm đến dưới 56 điểm;

-         Loại kém đạt dưới 40 điểm./.

Ghi chú: Thẩm quyền đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo của cơ quan đơn vị thực hiện theo phân cấp hiện hành.


 PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM

Năm 2010

 

- Họ và tên: ............................................................................Mã số ........................

- Chức vụ: .........................................................Ngạch bậc lương: ........ bậc:........

- Đơn vị công tác: .....................................................................................................

I - TỰ NHẬN XÉT KẾT QUA CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

1/- Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2/- Kết quả công tác:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


3/- Tinh thần kỷ luật:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4/- Tinh thần phối hợp trong công tác:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5/- Tính trung thực trong công tác:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6/- Lối sống đạo đức :

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7/- Tinh thần học tập:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


8/- Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

      TỰ  CHO ĐI ỂM,  XẾP LOẠI:

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước

 

 

2

Kết quả công tác

 

 

3

Tinh thần kỷ luật

 

 

4

Tinh thần phối hợp công việc

 

 

5

Tính trung thực trong công tác

 

 

6

Lối sống đạo đưc

 

 

7

Tinh thần học tập

 

 

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

 

 

 

               Kết Luận: Công chức đạt loại ....................

 

 

Ngày         tháng       năm 2009

Người nhận xét

(ký tên)

 

 

 

 

 

II - Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA TỔ:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

           XẾP LOẠI CỦA TỔ:

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước

 

 

2

Kết quả công tác

 

 

3

Tinh thần kỷ luật

 

 

4

Tinh thần phối hợp công việc

 

 

5

Tính trung thực trong công tác

 

 

6

Lối sống đạo đưc

 

 

7

Tinh thần học tập

 

 

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

 

 

 

 

Ngày         tháng       năm 2009

Tổ tr ưởng

(ký tên)

 

 

III - KẾT QUẢ TỔNG H ỢP XẾP LO ẠI CỦA CƠ QUAN: (Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi)

1/ NHẬN XÉT CỦA TH Ủ TR ƯỞNG ĐƠN VỊ:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2/ CHO ĐI ỂM, XẾP LOẠI CỦA ĐƠN VI:

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước

 

 

2

Kết quả công tác

 

 

3

Tinh thần kỷ luật

 

 

4

Tinh thần phối hợp công việc

 

 

5

Tính trung thực trong công tác

 

 

6

Lối sống đạo đưc

 

 

7

Tinh thần học tập

 

 

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

 

 

               Kết Luận: Công chức đạt loại ....................

 

Ngày         tháng       năm 2009

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Bán ra
AUD 17862.3
CAD 18003.38
CHF 24501.87
DKK 3817.32
EUR 28106.52
GBP 31920.13
HKD 2928.25
INR 363.8
JPY 213.24
KRW 21.77
KWD 78645.14
MYR 5841.79
NOK 2934.92
RUB 448
SAR 6285.15
SEK 2823.55
SGD 17284.91
THB 737.97
USD 22770
Nguồn Vietcombank  
Bình chọn
Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là:
Học sinh
Giáo viên
Phụ huynh học sinh
Cựu học sinh
Khách
                           
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỄ - THÁI BÌNH

Địa chỉ: xã An Lễ - Quỳnh Phụ - Thái Bình. Điện thoại VP: 0363.915. 121. Điện thoại HT: 0937.152.666. Email: thanleqptb@gmail.com. Website: thanle.quynhphu.edu.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang